۱۳۹۹ دوشنبه ۱۲ خرداد
ميز خدمت دانشجويان
نام خدمت ارائه شده  آدرس ارجاع و پيگيري خدمت نحوه دسترسي
كارشناس مربوطه/ شماره تماس
برگزاري كارگاه هاي آموزش روزنامه نگاري

منوي آئين نامه ها  نشريات
منوي فرم ها - نشريات
 مراجعه دانشجو به خانه نشريات - امورفرهنگي
 جهت ثبت نام در كلاس مديريت مطبوعات (ويژه مديران مسئوول )
صفحه آرايي ويژه سردبيران وشركت در آزمون دوره ها
ثبت نام در كلاسهاي عمومي
(گزارش نويسي،خبرنويس ،مقاله نويسي و...)
             
 خانم بينا
  03137932223   داخلي  5
 

صدور مجوز نشريه دانشجويي
      
منوي آئين نامه ها -نشريات
منوي فرم ها - نشريات
 
پس از گذراندن دوره هاي آموزشي،
فرم درخواست مجوز نشريه از كارشناس مربوطه
دريافت و تكميل و طرح در كميته ناظر

 خانم بينا
03137932223   داخلي  5
برگزاري انتخابات اعضاي دانشجويي كميته ناظر
منوي آئين نامه ها -نشريات
منوي فرم ها - نشريات
 
مراجعه دانشجو به خانه نشريات - امورفرهنگي 
اعلام كانديداتوري  
  ارائه كارنامه دوترم تحصيلي و انجام مراحل مربوطه
( ثبت نام - تاييديه كميته انضباطي - تاييد يه مدير فرهنگي )

  خانم بينا
 03137932223 داخلي 5
انتخابات شوراي مركزي كانونها
منوي آئين نامه ها - كانونها
منوي فرم ها - كانونها

مراجعه دانشجوبه پرتال معاونت فرهنگي اجتماعي و واحد كانونها 
دريافت فرم خام كانديداي شورا مركزي كانونها
وتحويل حضوري به كارشناس كانونها
 
  خانم مرادي
 
 03137932223 داخلي  6                                              
صدور مجوز و تشكيل كانون جديد
منوي آئين نامه ها - كانونها
منوي فرم ها - كانونها

 
مراجعه دانشجوبه پرتال معاونت فرهنگي اجتماعي و واحد كانونها
دريافت پيش نويس اساسنامه كانونها -تكميل توسط
هيات موسس( دانشجو )
تحويل حضوري به كارشناس كانونها
بررسي درشوراي فرهنگي دانشگاه - صدور مجوز
 
 
   خانم مرادي
 
 03137932223 داخلي  6                                        
مجوز برگزاري برنامه فرهنگي
منوي آئين نامه ها - كانونها
منوي فرم ها - كانونها

مراجعه دانشجوبه پرتال معاونت فرهنگي اجتماعي و واحد كانونها
دريافت فرم برگزاري برنامه فرهنگي
( اكران فيلم ، اجراي تئاتر، جشنواره و..)
تكميل فرم و برآورد هزينه 
تحويل به كارشناس
بررسي در جلسه شوراي ناظر بر كانونها
صدور مجوز
 
  خانم مرادي
   03137932223 داخلي  6   
عضويت به عنوان همكار انجمن علمي
منوي آئين نامها 
منوي فرم هاي انجمن علمي
 
مراجعه به پرتال معاونت فرهنگي اجتماعي  قسمت فرم ها 
دريافت فرم همكاري با انجمن هاي علمي/
تكميل و تحويل فرم به انجمن هاي علمي واقع در هر دانشكده
 
  فهيمه جواني
03137932198   داخلي 315
درخواست كانديداتوري انجمن علمي
منوي آئين نامه ها
منوي فرم هاي انجمن علمي

 
مراجعه حضوري به دفتر مركزي انجمن هاي علمي ( طبقه فوقاني مصلاي الغدير)
و يا دفاتر كارشناسان فرهنگي در هر دانشكده
پرتال معاونت فرهنگي اجتماعي
قسمت فرم ها دريافت فرم كانديداتوري انجمن هاي علمي 
تكميل و تحويل فرم به كارشناس فرهنگي دانشكده مربوطه

 
فهيمه جواني
03137932198داخلي 315
فرم برنامه پيشنهادي
منوي آئين نامه ها
منوي فرم هاي انجمن علمي

 


مراجعه به پرتال معاونت فرهنگي اجتماعي / قسمت فرم ها 
دريافت فرم پيشنهاد طرح انجمن هاي علمي
تكميل و امضاء توسط دبير انجمن علمي
تاييد و امضا توسط استاد مشاور انجمن علمي
تاييد و امضا توسط معاون فرهنگي دانشكده ذيربط 
مراجعه حضوري و تحويل فرم به دفتر مركزي انجمن هاي علمي
طرح و تاييد در كميته حمايت ونظارت بر انجمن هاي علمي

 
فهيمه جواني
03137932198   داخلي 315
گزارش كار
منوي آئين نامه ها
منوي فرم هاي انجمن علمي

 

مراجعه به پرتال معاونت فرهنگي اجتماعي / قسمت فرم ها

دريافت فرم گزارش برنامه هاي انجمن هاي علمي 
تكميل و امضاء توسط دبير انجمن علمي
مراجعه حضوري و تحويل فرم به دفتر مركزي انجمن هاي علمي
 
 
فهيمه جواني
03137932198   داخلي 315


 
 


 
 


 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/22
تعداد بازدید:
918
Powered by DorsaPortal